Recensioner

Webbdesign: CARPE

Processbaserad Verksamhetsutveckling

Av Anders Ljungberg och Everth Larsson.

I syfte att förändra och effektivisera verksamheter prövas ständigt olika metoder. Många är prövade i praktiken, andra är fortfarande mest teorier och uttryck för önsketänkande. När ”process”-begreppet började användas för mer än ett decennium sedan, var det mestadels teori. Idag finns erfarenheter från såväl affärslivet som från offentliga organisationer. Boken bygger på författarnas forskning vid Lunds Tekniska Högskola, men också på deras egen konsultverksamhet. Den sammanfattar den teoretiska kunskapen, men ger också många bidrag till hur teorierna kan tillämpas i praktiken. Boken syftar till att ge svar på frågorna ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” med tonvikt på ”hur?”. Här diskuteras organisationsfrågor , ”processägar”-begreppet och frågor om processorienterat ledarskap. Kartläggning av processer behandlas kortfattat, medan mätning ägnas ett stort utrymme. Trots en utförlig referenslista saknas den bok på svenska som är närmast jämförbar, men också mer praktisk (Att lyckas med processledning, av Marianne Dicander-Alexandersson, m fl, 1997).

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB