Tjänster

Introduktion Affärsutveckling Verksamhets-
utveckling

Webbdesign: CARPE

Tjänster

Vi har valt att fokusera på två områden:

Affärsutveckling är inriktad på verksamhetens plats i sin omvärld. Vilken verksamhetsidé som har sådan bärkraft att den kan utgöra grunden för en långsiktigt uthållig affärsverksamhet. Vilken efterfrågan som finns på marknaden, och varför vi skulle vara ämnade att bäst tillgodose denna efterfrågan.

Affärsutveckling kan beskrivas med ett antal ledord som förklarar vad vi menar

Verksamhetsutveckling är inriktad på verksamheten i relation till sina mål. Det vill säga hur vi bäst uppnår de mål som leder till affärsutvecklingens vision. Här accepterar vi de ramar vi satt och gör vårt bästa.

Verksamhetsutveckling förklarar vi med ledorden

Varje samarbete inleder vi med att fastställa en profil för ert företag baserad på en diagnos. Den kan formuleras utifrån externt kända uppgifter om företaget, men kräver nästan alltid er aktiva medverkan med uppgifter som endast är internt tillgängliga.

Er profil kan beskriva ert hälsotillstånd utifrån olika utgångspunkter, men också era starka och svaga sidor.

För att bedöma förutsättningarna för er fortsatta utveckling gör vi en omvärldsanalys, som identifierar möjligheter och hot för ert företag.

Ambi Prospects Vision

Ordet Ambi står för miljö, omgivning som i engelskans ambiance.

Prospect  har sitt ursprung i latinets prospectus, som betyder titta framåt. Det kan också associera till gruvtermen prospektera, där vårt letande gäller kunskap och erfarenhet, snarare än mineral av olika slag.

En vision skall säga något om hur företagets framtida omgivning kommer att se ut.

Visionen för Ambi Prospect handlar alltså om den omgivning Ambi Prospect kommer att verka inom efter ett antal år.

Vår vision kan beskrivas som en global by där de många människorna har tillgång till ackumulerad kunskap om livets förutsättningar och dessutom förmågan att tillgodogöra sig den.

Ambi Prospects verksamhetsidé

En verksamhetsidé uttrycker de möjligheter som företaget identifierar utifrån sina intressenter och deras behov, företagets utbud av erbjudanden och dess konkurrensfördelar.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda konkret och praktisk lotsning för företag och andra organisationer i utveckling av affär och verksamhet.

© Ambi Prospect AB