Recensioner

Webbdesign: CARPE

Strategisk marknadskommunikation

Teorier och metoder

Av Tom DeMarco.

Marknadskommunikation har kommit att bli allt viktigare i dagens samhälle. Den här boken tar upp fyra nyckelbegrepp: Att tänka och handla strategiskt, Historiskt perspektiv, Sambandet mellan teori och praktik, Marknadens realiteter. En första del innehåller en genomgång av marknadssamhällets historia från 1100-talet till dagens skifte till informationsåldern och av det strategiska tänkandet från det tidiga 60-talets analytiska skolor till ett mer förändringsinriktat paradigm. I en andra del diskuteras teorier för kommunikation som grund för verklighetsanpassade metoder. Stor vikt läggs vid retorikens betydelse. Boken fyller en betydelsefull roll för förståelsen av de ändrade förutsättningarna för kommunikation på dagens marknader. Boken vänder sig till såväl studerande inom ämnet som till praktiker som vill få en teoretisk ram kring strategisk marknadskommunikation. Författaren är verksam vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB