Recensioner

Webbdesign: CARPE

Service management och marknadsföring : en CRM-ansats

Av Christian Grönroos.

Författaren är sedan länge professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, och en framstående representant för det som brukar kallas den nordiska management-skolan. I den här omfattande boken utvecklar han tidigare publicerade idéer och teorier om hur relationen mellan ett företag och dess kunder kan skötas med tanke på tjänstekonkurrens. Denna bok är en helt ny bok jämfört med en tio år tidigare utgiven bok om samma ämnesområde. Boken vänder sig till praktiker i företagen och till studerande. Då är sammanfattningar och diskussionsfrågor efter varje kapitel en styrka. Samtidigt präglas boken av den akademiska världens sätt att publicera, med otaliga fotnoter efter varje kapitel. Det skulle göra läsningen av dessa referenser lättare om de samlats på ett ställe, eller i direkt anslutning till texten. Innehållsmässigt utgör boken redan ett standardverk för tjänsteföretag, men författaren hävdar att i dagens konkurrenssamhälle måste även varuproducenter lära hur kundrelationerna upprätthålls och utvecklas. Det är därför sannolikt att alla med marknadsinriktning kommer att finna innehållet av värde.

Folke Hermanson Snickars

© Ambi Prospect AB